Miscel·lania

 

Jornada: Els pilars i l’arquitectura del sistema educatiu

Justificació subvenció finançament addicional

Certificats de delictes de naturalesa sexual

LOMCE
Notificació d’activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys
Màquines expenedores
Ús d’imatges
Declaració de necessitats especials alimentàries
Protocol d’actuació: intervencions educatives en els centres educatius provinents d’empreses d’alimentació
Exclusió escolar per malaltia
Alimentació saludable
Coeficients professorat – Batxillerat i Cicles Formatius
Increment de la ràtio d’alumnes
Protocol d’actuació amb progenitors d’alumnes amb ruptura de la convivència
Certificat per centres
Cicles formatius LOE
Plans d’autoprotecció
Domiciliació bancària de les transferències derivades del concert educatiu
Acreditació de l’escolarització dels menors a càrrec en les renovacions de les autoritzacions de residència
Pla d’emergència d’un centre docent
Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar
Autorització per administrar medicaments als alumnes
Sentència del Tribunal Constitucional (Ensenyament a domicili – Homeschooling)
Exempció de l’impost sobre béns immobles
Compromís educatiu
Decret de direcció de centres públics
Seguretat als centres educatius
Pisa
Protecció de dades / Imatges de l’alumnat
Concert
Reglament de règim interior (RRI)
Models