Qui som?

 

L’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Barcelona, es constitueix a la ciutat de Barcelona, el dia 20 d’octubre de 1977, com a patronal de centres d’ensenyament privats de les comarques de Barcelona, integrada dins la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.

 • L’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Barcelona, representa els interessos professionals col·lectius dels centres docents afiliats a la mateixa.
 • Defensa i promou en tots els nivells el principi de la llibertat d’ensenyament i per tant, el dret de qualsevol ciutadà de crear centres docents, així com el dret antecedent de la família a elegir el centre que desitgi per a llurs fills.

A

ESTEM VINCULATS A….

A

 • Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 • Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya
 • PIMEC (Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
 • ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza)
 • OIDEL (Organisation internationale pour le developement de la liberté d’enseignament)
 • CADEICE (Confederación de Asociaciones de Centros Privados de la Comunidad Europea)
 • COMEP (Confederación Mundial de Enseñanza Privada)
 • Juntes Arbitrals de Consum

ELS NOSTRES SERVEIS

La nostra institució ofereix els següents serveis als seus associats:

 • Serveis d’atenció personal
  •         Presidència
  •         Secretaria General
 • Assessories
  •         Dret Administratiu, Civil i Mercantil
  •         Dret Laboral
  •         Dret Fiscal
  •         Arquitectura Escolar
  •         Assegurances
  •         Material escolar, esportiu i d’oficina
 • Publicacions pròpies i trameses periòdiques de documentació
 • Biblioteca i Hemeroteca especialitzades i Servei de Préstec i Reproducció
 • Sessions informatives de caràcter tècnic, conferències, col·loquis, seminaris i jornades
 • Cursos de formació continuada i reciclatge subvencionats per la FORCEM
 • Participació en les negociacions dels convenis col·lectius del sector
 • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
 • Participació en la comissió de Seguiment del Pacte Nacional per l´Educació
 • Lloguer de bústia, despatxos i aules
 • Servei “del soci al soci”.

LES NOSTRES TASQUES SÓN…. 

A

 • La representació, assessorament i defensa dels interessos professionals pedagògics i econòmics dels centres associats
 • La participació en la negociació dels convenis col·lectius del sector
 • La defensa a tots els nivells dels principis sobre els que es basa l’ensenyament d’iniciativa privada
 • El manteniment de la qualitat i el prestigi dels centres associats, defensant la seva dignitat professional i social, a través de tots els mitjans i especialment les Juntes Arbitrals de Consum
 • La col·laboració activa amb els organismes públics i en especial amb el Departament d’Ensenyament i els seus diferents òrgans, participant en els Consells, Comissions, Subcomissions i demés, formulant informes, dictàmens, consultes i esmenes, si procedeix, sobre matèries relacionades amb l’activitat educativa
 • L’edició de publicacions pròpies del sector, informes de caràcter tècnic i formatiu, l’organització de Congressos, Jornades, Seminaris i Sessions Informatives
 • L’organització de cursos de formació i reciclatge, tant dels titulars com dels directius i professorat

I ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN….

 

 • Promoure, sostenir i defensar, en tots els nivells, el principi de la Llibertat d’ensenyament

 • Defensar el dret de tot ciutadà de crear i dirigir centres docents
 • Defensar el dret antecedent de la família a elegir el centre que vulgui per als seus fills
 • Defensar la independència administrativa i la llibertat pedagògica que correspon als centres
 • Propiciar i canalitzar la participació dels seus membres a la gestió solidària dels problemes i les responsabilitats que els són comuns, per defensar davant la societat i l’Estat els drets i els deures de l’ensenyament lliure, pel que fa al seu ésser, a la seva promoció, al seu desenvolupament i a la concurrència en el mateix camp
 • Impulsar i procurar la col·laboració, sempre que resulti possible i adequada, amb totes les altres organitzacions privades, públiques o sindicals que tinguin relació amb l’ensenyament, bé siguin d’índole laboral, professional, econòmica, tècnica, empresarial o pedagògica, científica o de qualsevol ordre, sense, excepció, a fi d’estudiar conjuntament i harmònica, els temes, les necessitats, i els problemes de l’activitat docent en tots els aspectes
 • Crear serveis comuns que condueixin a presentar a la societat una oferta educativa de qualitat, i propiciar la qualificació del professorat, dels equips directius i dels propis titulars dels centres